محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia
PVC SuspensionCFR South East Asia
PVC Suspensionاروپا