محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
PVC SuspensionCFR Far East Asia855855855
PVC SuspensionCFR South East Asia860860860
PVC Suspensionاروپا780780780