محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB North East Asia690690690
پت گرید بطری / PET Bottle GradeFOB South East Asia685685690
پت گرید بطری / PET Bottle Gradeاروپا745745745