محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن765
اتیلن EthyleneFOB کره770
اتیلن EthyleneCFR South East Asia705
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia959
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia983
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia838
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia900
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا880
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia910
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia920
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا900
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia851
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia865
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا890
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia907
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia920