محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneCFR South East Asia725725724
اتیلن EthyleneFOB ژاپن800800800
اتیلن EthyleneFOB کره805805805
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia925925923
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia940940938
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia865865864
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia860860860
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا930930923
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia865865862
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia870870869
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا950950943
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia825825823
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia840840840
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا925925925
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia855855854
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia860860860