محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
اتیلن EthyleneFOB ژاپن885963
اتیلن EthyleneFOB کره890968
اتیلن EthyleneCFR South East Asia900950
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR Far East Asia13401349
پلی اتیلن سبک فیلم / LDPE FILMCFR South East Asia14101416
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR Far East Asia980980
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE FilmCFR South East Asia10301030
پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم / LLDPE Filmاروپا12051193
محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR Far East Asia975975
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow MouldingCFR South East Asia10351035
پلی اتیلن سنگین بادی / HDPE Blow Mouldingاروپا11461100
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR Far East Asia930930
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE InjectionCFR South East Asia970970
پلی اتیلن سنگین تزریقی / HDPE Injectionاروپا11301094
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR Far East Asia970970
پلی اتیلن سنگین رافیا / HDPE RaffiaCFR South East Asia990990