محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
برنت BrentCFR چین
نفتا NaphtaCFR چین