محصولتولیدکنندهمحلقیمتدیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
دواتیل هگزان 2EHCFR South East Asia935935935
دی اکتیل فتالات DOPCFR South East Asia118011801180