محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)دیروزهفته گذشتهمیانگین بورس
بنزن BenzeneFOB کره
پارازایلن Xylenes ParaFOB کره
تولوئن TolueneCFR چین
متانول MethanolCFR چین