فاز کاهش قیمت پلی پروپیلن

فاز کاهش قیمت پلی پروپیلن

گویا پلی پروپیلن ها اندک اندک می خواهند وارد فاز کاهش قیمت بشوند یا در بهترین شرایط بشود گفت از التهاب اولیه یک ماه پیش خود افتاده است. با وجود رشد پیوسته خوراک پروپیلن، می شود گفت که پروپیلن ها یک ماهی می باشد که تغییر محسوسی نداشتند و همانند هفته ی گذشته گریدهای فیلم بدون تغییر و گریدهای تزریقی و کوپلیمر و رافیا اندکی افزایش داشتند.


گویا پلی پروپیلن ها اندک اندک می خواهند وارد فاز کاهش قیمت بشوند یا در بهترین شرایط بشود گفت از التهاب اولیه یک ماه پیش خود افتاده است. با وجود رشد پیوسته خوراک پروپیلن، می شود گفت که پروپیلن ها یک ماهی می باشد که تغییر محسوسی نداشتند و همانند هفته ی گذشته گریدهای فیلم بدون تغییر و گریدهای تزریقی و کوپلیمر و رافیا اندکی افزایش داشتند.

قیمت های بازار داخل ایران:
قیمت هایی که امروز برای این هفته اعلام خواهد شد همچنان اثر پذیری بیشتری از دلار دارند تا قیمت های جهانی.

قیمت های جهانی پلی پروپیلن ها در هفته ای که گذشت به شرح زیر می باشد:

PP Block Copolymer :960 $
PP Injection :915 $
PP BOPP :935 $
PP Raffia :915 $
PP Film :930 $

کد خبر: 8194
تاریخ: 1399/05/06 - 11:15:29