محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 22B02پتروشیمی مهابادتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209AAپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE 0209AAپتروشیمی اراکتهران
پلی اتیلن سبک فیلم Film 2420Hپتروشیمی امیر کبیرتهران
پلی اتیلن سبک فیلم Film LF190پتروشیمی آریا ساسولتهران

محصولات بیشتر  

محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)
پلی پروپیلن شیمیایی Chemical EP440Lپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile Z30Gپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile Z30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile C30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی جمتهران

محصولات بیشتر  

محصولتولیدکنندهمحلقیمت (ریال)
پلی استایرن انبساطی EPS 200پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 300پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 400پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 500پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS F1000پتروشیمی بانیار پلیمر گنبدتهران

محصولات بیشتر