محصولتولیدکنندهمحلقیمت
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی جمتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding 0035پتروشیمی بندر امامتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی مارونتهران
پلی اتیلن سنگین بادی Blow Moulding BL3پتروشیمی باخترتهران
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 Injectionپتروشیمی جمتهران

محصولات بیشتر  

محصولتولیدکنندهمحلقیمت
پلی پروپیلن نساجی Textile Z30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile C30Sپتروشیمی مارونتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP510Lپتروشیمی جمتهران
پلی پروپیلن نساجی Textile HP552Rپتروشیمی مارونتهران

محصولات بیشتر  

محصولتولیدکنندهمحلقیمت
پلی استایرن معمولی GPPS 1540پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن مقاوم HIPS 7240پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 200پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 300پتروشیمی تبریزتهران
پلی استایرن انبساطی EPS 400پتروشیمی تبریزتهران

محصولات بیشتر